IV Wojewódzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistów 17.07.2019 03:17 (UTC)
   
 

WOJCIECHY 2009
IV Wojewódzkie Naukowe
Spotkania Gimnazjalistów
 
Regulamin Konkursu im. Wojciecha Korfantego
na uczniowskie prace badawcze realizowane metodą projektu
 
I. Organizator konkursu:
 • Zespół Szkół w Korfantowie
 • Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe "EKWANS"
 
II. Patronat:
 • Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Józef Sebesta
 • Opolski Kurator Oświaty – Pani Halina Bilik
 • Starosta Nyski – Pan Adam Fujarczuk
 • Burmistrz Korfantowa – Pan Zdzisław Martyna
 
III. Wsparcie merytoryczne:
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego
 
IV. Cele i założenia konkursu:
 • rozwijanie uzdolnień i talentów uczniów gimnazjów;
 • rozwijanie kreatywności oraz konsekwencji w twórczych poszukiwaniach;
 • rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej;
 • wdrażanie do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych oraz ponadprzedmiotowych;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z różnymi źródłami informacji: podręcznikami, literaturą popularno-naukową, programami multimedialnymi, internetem, itp.;
 • wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.
 
V. Założenia organizacyjne:
 • Konkurs na prace uczniowskie realizowane metodą projektu, jest przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa opolskiego.
 • Konkurs obejmuje dwie kategorie uczestnictwa:
 • indywidualną
 • grupową;
 • Projekty będą oceniane w dziedzinach:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • nauk humanistycznych;
 • regionalizmu.
 • Szkoła może zgłosić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii, ze wskazanych w regulaminie dziedzin.
 
 
VI. Harmonogram:
 

Zgłoszenie udziału w konkursie (karta uczestnictwa stanowi załącznik do regulaminu).
do 27 lutego 2009 r.
Przesłanie na adres organizatora dokumentacji realizowanego projektu (np. referaty, prezentacje, dokumentacja fotograficzna, itp.).
do 11 kwietnia 2009 r.
Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu projektu do finału konkursu.
do 24 kwietnia 2009 r.
Finał konkursu obejmujący publiczną prezentację projektów oraz ogłoszenie wyników.
23 maja 2009 r.

 
VII. Zasady oceniania:
 • Komisja konkursowa wyłonione przez organizatorów Naukowych Spotkań Gimnazjalistów dokona oceny przedłożonych prac, zgodnie ze specyfiką przedmiotu oraz charakterem projektu badawczego, uwzględniając:
 • sposób sformułowania tematu głównego projektu;
 • sposób sformułowania celów szczegółowych przedsięwzięcia;
 • przebieg procesu gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania danych;
 • ogólne wrażenie publicznej prezentacji (każdy z komponentów oceny w skali od 1 do 10 punktów).
 • Prezentacja projektu (ucznia, ew. grupy uczniów) nie może przekroczyć 10 minut.

VIII. Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają okolicznościowe upominki i zaświadczenia o udziale w konkursie.
 • Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami Wojciecha.
 • Fundatorami nagród są patroni, sponsorzy oraz organizatorzy konkursu.
 
IX. Postanowienia końcowe:
 • Finał konkursu odbędzie się 23 maja 2009 r. w budynku głównym Zespołu Szkół w Korfantowie (ul. 3. Maja 12). Początek – godz. 9.00 (zob. harmonogram konkursu).
 • Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom konkursu: drobny poczęstunek, nagłośnienie, komputer, rzutnik multimedialny, tablicę stojakową oraz rzutnik folii.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo, po uzgodnieniu z uczestnikami zmagań konkursowych, do skopiowania (ew. zatrzymania) dokumentacji projektów i jej wykorzystania, jako materiału promującego Naukowe Spotkania Gimnazjalistów.
 • Decyzje Komisji Konkursowej uznawane są za ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
 • Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zwrotu kosztów dojazdu.
 • Zgłoszenie udziału do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 
X. Zgłoszenie udziału w konkursie:
 • Zgłoszenia mogą być przesyłane e-mailem, faxem lub tradycyjnie – przesyłką pocztową (w każdym przypadku na karcie uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 • Wraz ze zgłoszeniem szkoła przesyła także indywidualne karty uczestnika konkursu (załącznik nr 2).
 
XI. Korespondencję należy kierować na adres:
Zespół Szkół w Korfantowie
ul. 3. Maja 12
48-317 Korfantów
z dopiskiem „WOJCIECHY 2009”

XII. Dane kontaktowe:
Zespół Szkół w Korfantowie
tel.:  077 4343844 , 4343847
fax: 077 4343848
e-mail:
zskorfantow@interia.pl

Koordynator konkursu:

 
 
 
Załącznik nr 1
 
IV Wojewódzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistów
 
KARTA UCZESTNICTWA
 

Nazwa szkoły
 
Adres szkoły
 
 
tel.
 
fax
 
e-mail
 
Tytuł projektu
 
 
 
Kategoria
 
Dziedzina
 
Realizator/
realizatorzy
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel-koordynator
 
 
Krótka
charakterystyka
projektu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(pieczęć szkoły)
(podpis dyrektora)

Załącznik nr 2
 
 
IV Wojewódzkie Naukowe Spotkania Gimnazjalistów
 
 
KARTA UCZESTNIKA KONKURSU
 
1. Nazwisko i imię ucznia ........................................................
2. Data i miejsce urodzenia ucznia ............................................
3. Nazwa szkoły ........................................................................
4. Adres szkoły ..........................................................................
5. Gmina ....................................................................................
6. Telefon szkoły .......................................................................
7. Imię i nazwisko, stopień naukowy osoby przygotowującej ucznia do konkursu
...................................................................
 
 
 
miejscowość
data
pieczątka i podpis dyr. szkoły
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych organizatorów i patronów konkursu oraz serwisu DORADCA METODYCZNY HISTORII I WOS, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 
 
miejscowość
data podpis rodziców

 
  MAPA STRONY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PARTNERZY


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Reklama
  PROGRAMY
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=