Statut 17.07.2019 02:30 (UTC)
   
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne
 
Art. 1
KORFANTOWSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „EKWANS” przy Zespole Szkół w Korfantowie, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem, jest organizacją skupiającą ludzi dobrej woli, działających na rzecz dobra wspólnego z poszanowaniem Konstytucji RP oraz obowiązującego w Polsce porządku prawnego.
 
Art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Korfantów.
 
Art. 3
1. Obszarem, na którym działa Stowarzyszenie, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa obowiązującego na terytorium innych państw.
 
Art. 4
Stowarzyszenie może przyjmować członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych na zasadzie dobrowolności, zachowując samorządność.
 
Art. 5
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
Art. 6
Stowarzyszenie używa pieczęci, wskazującej jego nazwę i siedzibę.
 
Art. 7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 
Art. 8
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 
Art.9
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
 
Art.10
1. Cele Stowarzyszenia obejmują:
 • Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz małych i średnich miast;
 • Rzecznictwo wspierające propagowanie idei i działań sprzyjających społeczno-gospodarczemu rozwojowi wsi oraz małych i średnich miast;
 • Promowanie działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego regionu
 • Wspieranie wymiany informacji i współpracy dotyczącej rozwoju regionu na forum międzynarodowym, w szczególności w ramach Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących;
 • Inicjowanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych;
 • Promowanie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami samorządowymi, gospodarczymi i pozarządowymi;
 • Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego;
 • Przeciwdziałanie marginalizacji ulegających pauperyzacji grup społecznych;
 • Działalność naukowo-badawcza związana z rozwojem regionu;
 • Wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży zbieżnych z pozostałymi celami Stowarzyszenia;
 • Popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku regionu;
 • Wzajemne wspieranie i rozwój członków Stowarzyszenia;
 • Integrowanie różnych grup społecznych i wiekowych.
 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • Organizowanie badań naukowych, spotkań, seminariów, konferencji, wykładów, szkoleń i warsztatów;
 • Wydawanie folderów, opracowań, ulotek i innych publikacji;
 • Podejmowanie współpracy z instytucjami publicznymi, samorządowymi, placówkami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz innymi, znaczącymi z perspektywy realizacji celów Stowarzyszenia, podmiotami;
 • Kreowanie i promowanie umiejętności organizatorskich, wyłanianie i kształcenie kadry animatorów rozwoju regionu oraz tworzenie grup wolontariackich dla realizacji celów Stowarzyszenia;
 • Wspieranie finansowe i merytoryczne osób oraz instytucji, które wnoszą oryginalny wkład naukowy, naukowo-techniczny, kulturalny i oświatowy służący rozwojowi obszarów wiejskich;
 • Finansowanie inicjatyw osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia;
 • Skupianie szerokiego grona autorytetów w zakresie działania Stowarzyszenia;
 • Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych dla realizacji celów Stowarzyszenia;
 • Reprezentowanie i promocja mikroregionu na forum krajowym i międzynarodowym;
 • Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi;
 • Wspieranie i realizacja projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, proekologicznym, kulturalno-oświatowym organizowanych przez dzieci i młodzież, bądź też przy ich udziale, albo dla nich przeznaczonych;
 • Inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb rozwoju mikroregionu;
 
Rozdział III
Członkostwo, prawa i obowiązki członków
Art. 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Członków zwyczajnych;
 • Członków wspierających;
 • Członków honorowych.
 
Art. 12
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna akceptująca cele i metody działania Stowarzyszenia, która wypełni i złoży deklarację członkowską.
Deklaracje o przyjęcie do Stowarzyszenia powinny być składane w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
Walne zgromadzenie może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia. Od decyzji Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
 
Art. 13
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby prawne posiadające swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy niezamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne nieposiadające swoich siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi lub honorowymi Stowarzyszenia.
Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Skład Zarządu muszą jednak w większości stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawiciela ustawowego należeć do Stowarzyszenia bez biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz bez prawa do udziału w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia. Małoletni uczestniczą bez ograniczeń w pozostałej działalności Stowarzyszenia.
 
Art. 14
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełnię praw publicznych.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:
a) Do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków i głosowania nad wszelkimi uchwałami przewidzianymi w porządku dziennym obrad;
b) Do pełnienia funkcji członków Zarządu, członków Rady i członków Komisji Rewizyjnej;
c) Do dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące obowiązki:
a) Uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia;
b) Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów władz Stowarzyszenia;
c) Terminowego opłacania składek członkowskich.
 
Art. 15
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Członkowie wspierający mają następujące prawa:
a) Do udziału w Walnym Zebraniu Członków;
b) Do doradzania władzom Stowarzyszenia;
c) Do dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
Członkowie wspierający nie mają prawa uczestniczyć w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania Członków i uczestniczenia w innych władzach Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają następujące obowiązki:
Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów władz Stowarzyszenia;
Terminowego opłacania składek członkowskich.
 
Art.16
Członkami wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne uznające i wspierające cele Stowarzyszenia organizacyjnie, osobiście, majątkowo lub w inny sposób.
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, szczególnie wyróżniające się swoją postawą i zachowaniem, zasługujące na tą godność ze względu na zasługi dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.
Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki, jak członkowie zwyczajni, jednakże nie mogą być wybierani do organów władz Stowarzyszenia, a także nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.
 
Art. 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia;
b) Śmierci członka;
c) Utraty przez członka pełni praw publicznych;
d) Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o pozbawieniu członkostwa, jeżeli:
Członek narusza postanowienia Statutu Stowarzyszenia;
Członek nie wypełnia obowiązków zawartych w niniejszym Statucie, a w szczególności gdy nie uiszcza składek członkowskich mimo dwukrotnych wezwań;
Członek popełnił czyn, który rażąco godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga uchwały podjętej 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków przy połowie obecnych członków stowarzyszenia.
Od decyzji Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
 
Art. 18
Ewidencję wszystkich członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.
 
Rozdział IV
Organy władz Stowarzyszenia
 
Art. 19
Organy władz Stowarzyszenia stanowią:
 • Walne Zgromadzenie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 
Art. 20
Kadencja organów władz Stowarzyszenia, o których mowa w Art. 19.2 i Art.19.3, trwa 3 lata.
Wybory członków organów władz Stowarzyszenia, o których mowa w Art. 19.2 i 19.3, dokonywane są w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia spośród członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
Wybory, o których mowa w Art.20.2, dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
W wyniku wyborów, do organów władz Stowarzyszenia wchodzą ci spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych ważnych głosów.
W przypadku nie wyłonienia w głosowaniu, o którym mowa w Art.20.3, dostatecznej liczby członków organów władz Stowarzyszenia, o których mowa w Art.19.2 i 19.3, pośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe.
W razie konieczności uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia, o których mowa w Art.20.2, na brakujące stanowisko powołuje się tego z kandydatów, który w poprzednich wyborach uzyskał dalszy wynik. W przypadku braku kolejnego kandydata lub odmowy przyjęcia przez niego danej funkcji dokonuje się wyboru spośród pozostałych członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania
Jeśli większa liczba kandydatów otrzyma równą liczbę głosów przeprowadza się pośród nich głosowanie dodatkowe.
 
Art. 21
Niedopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 
Art. 22
Odwoływanie członków organów władz Stowarzyszenia, o których mowa w Art.19.2 i 19.3, odbywa się w formie uchwały, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.
Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków organów władz Stowarzyszenia może zgłosić grupa członków zwyczajnych, stanowiąca przynajmniej piątą część wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
Art. 23
Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy ich członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 
Walne Zgromadzenie Członków
 
Art. 24
 
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władz Stowarzyszenia, do którego należą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Każdy członek, będący osobą fizyczną, bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście.
Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.
W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział również zaproszeni goście i eksperci z głosem doradczym.
 
Art. 25
Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Zarządu, albo inny wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 
Art. 26
Inicjatywa uchwałodawcza należy do:
 
1. Zarządu;
2. Komisji Rewizyjnej;
3. Grupy przynajmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
 
Art. 27
Walne Zgromadzenie obraduje w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 
Art. 28
1. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwołuje Prezes raz w roku na mocy uchwały Zarządu, informując wszystkich członków Stowarzyszenia o miejscu i czasie przynajmniej sześć tygodni przed planowanym terminem.
2. O ile Prezes raz w roku nie zwoła Walnego Zgromadzenia w trybie zwyczajnym, prawo jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 
Art. 29
1. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym zwołuje Prezes Zarządu:
a) Na mocy uchwały Zarządu;
b) Na wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia;
c) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
informując wszystkich członków Stowarzyszenia o miejscu i czasie na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.
2. Wniosek, o którym mowa w Art.29.1.b i 29.1.c, powinien zostać złożony w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie z podaniem celu i powodów zwołania Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu ma prawo odrzucić wniosek. Od decyzji Prezesa Zarządu w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
3. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
 
Art. 30
W przypadku nieobecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia liczby członków wystarczającej dla przeprowadzenia obrad, Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu w drugim terminie z zaznaczeniem, że może ono podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 
Art. 31
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 • Uchwalanie ogólnego programu działania Stowarzyszenia;
 • Zatwierdzanie budżetu uchwalonego przez Zarząd;
 • Ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania.
 • Uchwalanie zmian Statutu;
 • Wybieranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • Uchwalanie przyznania lub utraty godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 • Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie tym organom absolutorium;
 • Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
 • Zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 
Art. 32
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych w trakcie obrad, w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały o zmianie Statutu Walne Zgromadzenie podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności bezwzględnej większości członków zwykłych Stowarzyszenia.
3. Osoba przewodnicząca obradom Walnego Zgromadzenia może zarządzić tajny tryb głosowania.
 
Zarząd
 
Art. 33
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 
Art. 34
 • Do kompetencji Zarządu należy:
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 • Projektowanie i zatwierdzanie budżetu na drodze konsultacji z Komisją Rewizyjną;
 • Uchwalanie terminu i miejsca obrad Walnego Zgromadzenia;
 • Kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • Ubieganie się o środki finansowe i przyjmowanie darowizn, zapisów oraz spadków na rzecz Stowarzyszenia;
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z zatrudnianymi przez Stowarzyszenie pracownikami, ustalanie wysokości wynagrodzeń oraz uchwalanie regulaminu pracy;
 • Uchwalanie Regulaminu Prac Zarządu;
 • Przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia w osobie Prezesa lub innego członka Zarządu, wskazanego przez Prezesa;
 • Przygotowywanie projektów uchwał, poddawanych pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie;
 • Wykonywanie uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie;
 • Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o przyznanie lub odebranie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 • Prowadzenie pełnej ewidencji członków Stowarzyszenia;
 • Udzielanie pełnomocnictw członkom Stowarzyszenia.
 
Art. 35
1. Prezes kieruje pracami Zarządu, reprezentuje stanowisko i opinie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Prezes może, w razie potrzeby, tymczasowo delegować swoje obowiązki na pozostałych Członków Zarządu.
 
Art. 36
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w trybie określonym w Art.32.
2. W przypadku, gdy w głosowaniu, o którym mowa w Art.32, liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa.
 
Art. 37
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes oraz osoba posiadająca specjalne pełnomocnictwo Zarządu.
 
Art. 38
1. Dla bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i zatrudnić w nim podległego sobie Dyrektora oraz innych pracowników.
2. Dyrektor Biura Stowarzyszenia działa na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3. Na stanowisku Dyrektora Biura Stowarzyszenia nie może być zatrudniony członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
4. Szczegółowe prawa i obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia uchwala Zarząd.
5. Dyrektor Biura Stowarzyszenia jest zobowiązany do składania Zarządowi okresowego raportu ze swej działalności.
 
Komisja Rewizyjna
 
Art. 39
Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia, odpowiedzialnym wyłącznie przed Walnym Zgromadzeniem.
 
Art. 40
1. Komisję Rewizyjną tworzy od 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 
Art. 41
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • Bieżące kontrolowanie całokształtu działań podejmowanych przez organy i członków Stowarzyszenia w zakresie działalności związanej z organizacyjnym i finansowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia i w zakresie realizacji jego statutowych celów;
 • Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia nieprawidłowości;
 • Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań raz w roku ze swej działalności i raportu o działalności Stowarzyszenia;
 • Wnoszenie własnych projektów uchwał pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu;
 • Wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 • Konsultowanie projektu budżetu opracowywanego przez Zarząd;
 • Zwoływanie obrad Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Prezes nie uczyni tego przynajmniej raz w roku.
 
Art. 42
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.
 
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
 
Art. 43
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
Art. 44
Fundusze Stowarzyszenia tworzą:
a) Składki członkowskie;
b) Krajowe i zagraniczne granty, dotacje, subwencje, zapisy, spadki i darowizny;
c) Wpływy ze zbiórek pieniężnych;
d) Wpływy z odpłatnej działalności statutowej;
e) Odsetki i depozyty bankowe;
f) Inne środki finansowe.
 
Art.45
Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany lub przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia, pracowników oraz ich osób bliskich na warunkach preferencyjnych wobec osób trzecich lub bezpłatnie. W szczególności majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań Członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia, pracowników oraz ich osób bliskich
 
Art.46
Stowarzyszenie ustala swój roczny budżet, który będzie stanowić podstawę działalności Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.
 
Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
 
Art. 47
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Uchwała, o której mowa w Art.47.1, wymaga bezwzględnej większości 2/3 głosów członków zwykłych Stowarzyszenia.
3. Wniosek o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zgłosić Zarząd.
 
Art. 48
Jeśli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, określa sposób jego likwidacji, powołuje Komisję Likwidacyjną i przedstawia uchwałę Walnego Zgromadzenia organowi rejestracyjnemu.
 
Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe
 
Art. 49
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie pierwszego dnia po zarejestrowaniu go przez organ rejestracyjny. 
 
  MAPA STRONY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PARTNERZY


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Reklama
  PROGRAMY
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=